Een van onze doelen is het bevorderen van het inzicht in de kerk van de betekenis van het Joodse volk voor Gods eeuwige doeleneinden.

Dat Alijah heilig is en een vervulling van bijbelse profetie.

Alijah, of de terugkeer van het Joodse volk naar Het Land waaruit zij verbannen waren, is waarschijnlijk het meest verbazingwekkende wonder van de e Eeuw.

Het feit dat de Hebreeuwse profeten het duizenden jaren geleden voorspeld hebben is nog verbazingwekkender - Ezechiël vertelt ons - “Want Ik zal u uit de volken halen, en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen." (Ezechiël 36:24).

Er was een eerste vervulling hiervan na de Babylonische ballingschap en een veel omvangrijker vervulling in de 20eeeuw op 14 emei 1948 toen Israël opnieuw een politieke staat werd.

Jesaja vraagt: Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? (Jesaja 66:8). En toch gebeurde het in de moderne tijd.

Dat de Kerk geroepen is om het Joodse volk te zegenen en te helpen.

Jesaja vertelt ons dat de heidenen geroepen zouden worden om te helpen bij de grote wederkomst door te zeggen: "Zo zegt de Here HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de volken, en naar de volken zal Ik Mijn banier omhoog steken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouders" (Jesaja 49:22).

De apostel Paulus geeft ook aan dat de heidenen schatplichtig zijn aan het Joodse volk. Hij schrijft "...als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij het hun verschuldigd hen in materiële dingen te bedienen" (Romeinen 15:27).

Als de Kerk het mandaat heeft om alle volken te dienen, dan moeten zij toch zeker ook voor het Joodse volk zorgen.

Waarom het herstel van Israël belangrijk is voor God.

Gods hart is het Joodse volk te herstellen en het leven in het land dat aan hen was beloofd is daar een essentieel en integraal onderdeel van.

Ezechiël vertelt ons dat, hoewel het Gods hart was om het Joodse volk in hun land te herstellen, het niet voor hun bestwil was, maar om de heiligheid van Zijn Naam te rechtvaardigen.

Zeg daarom tot het huis van Israël: "Zo zegt de Here HEERE: Ik doe het niet om u huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam...’ (Ezechiël 36:22)

God had beloofd Israël terug te brengen en Hij zal Zijn geen beloftes nooit breken.

De profeet Jeremia drukt Gods liefde voor zijn volk als volgt uit:

 

"...Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad,
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël.
Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen,
opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke mensen.
Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria:
de planters zullen planten en de vruchten genieten.
Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm:
'Sta op, laten wij opgaan naar Sion,
naar de HEERE, onze God!.'"
Jeremiah 31:3-6

Vervangingstheologie is fout.

Helaas gelooft niet iedereen in de Kerk dat Israël van betekenis is. Sommigen ondersteunen een theorie die Vervangingstheologie wordt genoemd, wat betekent dat God het Joodse volk heeft vervangen door de Kerk om Zijn doelen op aarde te voltooien.

Apostel Paulus verklaart echter dat dit een dwaling is wanneer hij zegt: "God heeft zijn volk niet verworpen" (Romeinen 11:2), dat wil zeggen, het Joodse volk.