Fundament Modlitewny

Od dnia powstania Ebenezer Operacja Exodus jest służbą wstawienniczą z proroczym zadaniem.

Po cudownym upadku żelaznej kurtyny, w latach 1991-2000 Pan poprowadził nas do modlitwy za naród żydowski z byłego Związku Radzieckiego i do pomocy im w podróżach statkami do domu do Izraela. To zrozumienie Jego serca poszerzyło się następnie, aby wspierać światowy powrót narodu żydowskiego do Izraela (po hebrajsku Aliyah). A to jest możliwe tylko z modlitwą i wstawiennictwem.

„Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie [wszystko] Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi."

Ks. Izajasza 62, 6-7

Wstawiennictwo jest modlitwą utożsamiania się.

To łączenie się poprzez modlitwę ze sprawami lub osobami, za które się modlimy. Jest odpowiedzią na prowadzenie Ducha Świętego i utożsamianie się z tym, co jest w sercu Boga i Jego planami. Biblia mówi, że obecna służba Jezusa jest także wstawiennictwem; „Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?”. (List do Rzymian 8:34).

Daniel również był wstawiennikiem. Na podstawie proroctwa Jeremiasza wiedział, że ​​70 lat niewoli babilońskiej wkrótce się skończy, więc utożsamił się z narodem Izraela i błagał w modlitwie o ich wolność i odnowienie (Ks. Daniela 9:1-3). Daniel rozumiał serce Boga, ale wiedział, że do wypełnienia się proroctwa potrzebna jest modlitwa. Jezus potwierdził to, kiedy nauczał, że modlitwa o wypełnienie się woli Bożej ma być naszym celem, aby Bóg został uwielbiony. (Ew. Mateusza 6:9-10).

Dr Kingsley Priddy z Walijskiego Kolegium Biblijnego przez wiele lat był bliskim przyjacielem Gustava i zwolennikiem modlitwy Ebenezer Operacja Exodus. W jego wyjątkowym liście o naszym wezwaniu do modlitwy o powrót narodu żydowskiego do Ziemi Izraela pisze:

„Duch Święty używa» Operacji Exodus«, aby wstawiać się w modlitwie za kolejnymi powrotami Żydów z każdej części świata. Chociaż jest to wyraźnie przepowiedziane w Słowie Bożym i mamy pewność, że się wypełni to nie stanie się to automatycznie. Bóg przepowiedział za pośrednictwem Jeremiasza, że ​​Żydzi powrócą z Babilonu po siedemdziesięciu latach, ale gdy nadszedł czas wypełnienia się proroctwa, wymagało to wstawiennictwa Daniela”.

Dr Kingsley Priddy

Pan powołał nas, aby w taki właśnie sposób działać – aby opierać się na obietnicach zawartych w Słowie Bożym dotyczącym Izraela i narodu żydowskiego oraz modlić się o ich wypełnienie. Dlatego naszym celem jest poddawanie się prowadzeniu Ducha Świętego w gorliwej modlitwie i pełnym zaangażowania wstawiennictwie za Alija.

 

Kluczowe fragmenty Pisma Świętego

01

Ks. Izajasza 62,10

Otwórzcie drogę ludowi! Wyrównajcie, wyrównajcie gościniec, uprzątnijcie kamienie! Podnieście znak dla narodów!

02

Ks. Izajasza 62, 6-7

Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie [wszystko] Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi.

03

Ks. Jeremiasza 32, 41

Cieszyć się będę, wyświadczając im dobrodziejstwa, osadzę ich trwale w tej ziemi - z całego swego serca i z całej swej duszy.

Wskazówki do Efektywnej Modlitwy

Psalm 24:3-5

Zanim się spotkamy, powinniśmy zbadać swoje serca, czy nie ma czegoś co powinniśmy naprawić w relacji z Bogiem albo innymi ludźmi.

Psalm 100:4

Zaczynamy od dziękczynienia, a następnie przechodzimy do uwielbienia.

Ew. Mateusza 6:33 / 1 Piotra 5:6-7

Odkładamy osobiste plany na bok, aby skupić się wyłącznie na służbie Bogu we wstawiennictwie.

List do Kolosan 1:9, List do Rzymian 8:14

Poświęcamy czas na słuchanie Pana; staramy się być prowadzeni przez Ducha Świętego, jak się modlić.

1 Piotra 5:5

Mamy uznanego lidera, który jest wrażliwy na prowadzenie Ducha Świętego i poddajemy się jego przywództwu.

List do Filipian 2:9-11

Wspólnie ogłaszamy panowanie Jezusa w czasie naszej modlitwy.

1 List do Koryntian 14:1

Jesteśmy wrażliwi na prowadzenie Pana, ale także odważnie modlimy się, prorokujemy lub dzielimy się, zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego.

Ew. Mateusza 18:18-20

Nasza modlitwa jest skuteczna, gdy jesteśmy w jedności.

Dołącz do Służby Modlitewnej Ebenezera

Jeśli chciałbyś dołączyć do naszej służby modlitewnej i zostać partnerem modlitewnym, zapraszamy do kontaktu.